GEBRUIKSVOORWAARDEN / DISCLAIMER

Deze website (hierna: “Website”) is eigendom van Th. Vergeer en Zonen B.V. en aan haar gelieerde entiteiten (hierna: “Vergeer”, “wij” en “ons”) gevestigd aan de Reewal 18, 2811 PT, Reeuwijk, Nederland en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer: 29006291. 

Onderstaande voorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) geven de voorwaarden aan waaronder bezoekers van de Website gebruik kunnen maken. Ook onze Privacy Policy en Cookie Policy zijn van toepassing op het gebruik van de Website. Vragen over deze Gebruiksvoorwaarden kunnen worden gesteld via marketing@vergeerholland.com 

1. Toepasselijkheid

1.1 Door de Website te bezoeken en te gebruiken, aanvaard je de Gebruiksvoorwaarden, onze Privacy Policy en Cookie Policy. Alle documenten zijn te raadplegen, downloaden en printen op www.vergeerholland.com.

1.2 Indien de Website gebruik maakt van diensten van derden, kunnen tevens algemene voorwaarden, het privacy- en cookiebeleid van de betreffende derden van toepassing zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de diensten en het privacy- en cookiebeleid van derden. Als via de Website kan worden deelgenomen aan (promotionele) acties, kunnen eveneens aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. In alle gevallen geldt dat bij tegenstrijdigheid deze Gebruiksvoorwaarden, onze Privacy Policy en Cookie Policy prevaleren.

1.3 Wij kunnen deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd aanpassen. Op jouw bezoek aan de Website zijn steeds de op dat moment geldende Gebruiksvoorwaarden van toepassing. Wij verzoeken jou deze Gebruiksvoorwaarden bij elk bezoek aan de Website te checken.

2. Gebruik van de Website

2.1 Op de Website kun je informatie vinden over Vergeer en onze producten en diensten. Ook is het mogelijk om op de Website via het contactformulier aan te geven dat je op de hoogte wilt worden gehouden van de nieuwste ontwikkelingen van Vergeer, bijvoorbeeld via onze nieuwsbrief. Daarnaast kan via de Website gereageerd worden op openstaande vacatures en/of open sollicitaties.

2.2 Indien jij je op de Website registreert, bescherm dan jouw accountgegevens en wachtwoorden steeds zorgvuldig. Verstrek deze gegevens nooit aan anderen. Zorg er steeds voor dat jouw gegevens correct en up-to-date zijn. Zodra je het vermoeden hebt dat een ander in het bezit is van deze gegevens, laat het ons dan onmiddellijk weten zodat wij jouw account kunnen blokkeren. Doe je dat niet, dan kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor de eventuele gevolgen.

3 Intellectuele eigendomsrechten

3.1 Alle intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op de (inhoud en vormgeving van) Website, waaronder de onderliggende software, video’s en afbeeldingen berusten uitsluitend en exclusief bij Vergeer, dan wel haar licentiegevers. Zonder toestemming van Vergeer is het niet toegestaan om (delen van) de Website, inclusief video’s en afbeeldingen te kopiëren of het merk van Vergeer te gebruiken. Tevens is het niet toegestaan de Website te framen.

3.2 Wij hebben te allen tijde het recht om de Website aan te passen, gegevens te wijzigen of te verwijderen.

3.3 Je zal de naam en reputatie van Vergeer te allen tijde in acht nemen en ervoor zorgdragen dat jouw gebruik van de Website op geen enkele wijze schade toebrengt aan de rechten en/of de reputatie van Vergeer.

4. Privacy

4.1 Vergeer neemt bij de verwerking van de Persoonsgegevens de toepasselijke wet- en regelgeving in acht op het gebied van bescherming van persoonsgegevens (privacy). Op het gebruik van de Website is de Privacy Policy van toepassing, te vinden via [link toevoegen].

5. Aansprakelijkheid

5.1 Jouw gebruik van informatie of formulieren is op eigen risico. De Website is met de grootste zorg samengesteld. Desondanks kunnen wij echter niet garanderen dat de Website altijd zonder onderbreking, fouten of gebreken beschikbaar zal zijn of zal werken en dat de verschafte informatie volledig, juist en up-to-date is. Wij behouden ons het recht voor de Website (onaangekondigd) tijdelijk of permanent te staken, zonder dat jij daar enige rechten uit kan ontlenen.

5.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor (de juistheid van) informatie en andere materialen of uitingen die jij of derden via de Website plaatsen of verschaffen. Wij behouden ons het recht voor om (onaangekondigd) bepaalde informatie of andere materialen of uitingen te verwijderen die op de Website worden geplaatst.

5.3 Wij zijn evenmin aansprakelijk voor schade welke voortvloeit uit het gebruik van de Website of andere websites of (social) media waarnaar wordt verwezen door middel van bijvoorbeeld hyperlinks.

5.4 De beperkingen van aansprakelijkheid zoals genoemd in dit artikel komen te vervallen indien de aansprakelijkheid voor schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Vergeer.

5.5 Vergeer zal zich tot het uiterst inspannen om de website virusvrij te houden. De Gebruiker is verantwoordelijk om de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen te treffen, zoals het gebruik van een virusscanner op een elektronisch apparaat, alvorens informatie of documentatie te downloaden.

5.6 Onverminderd het elders bepaalde, vrijwaar je ons voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het gebruik van de Website, het niet of op niet correcte wijze nakomen van wettelijke of contractuele verplichtingen jegens ons, een andere gebruiker van de Website dan wel een derde. Je zal Vergeer alle schade en kosten vergoeden die het bedrijf als gevolg van dergelijke aanspraken lijdt.

6. Toepasselijk recht, geschillenbeslechting

6.1 Op deze Gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

6.2 Eventuele geschillen over deze Gebruiksvoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Rotterdam.